Regulamin

Regulamin konkursu FemiPhysio&Sela

Postanowienia ogólne
Definicje
Rodzaj i zakres usług elektronicznych
Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
Tryb postępowania reklamacyjnego
Własność intelektualna
Postanowienia końcowe

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ”FemiPhizji&Sela ”

§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Celina Wycech FemiPhysio z siedzibą ul. Koprzywiańska

11a, 04-285 Warszawa, identyfikującą się numerem NIP 1133036546, REGON

389371730, oraz Sela Aneta Romanowska, Tytoniowa 7, 16-300 Augustów, NIP

8461638791, REGON 380130403, zwanymi „Organizatorami”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.11.2023r. godz. 9:30, a kończy się dnia 12.11.2023 r.

o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22

Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu

poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w

§2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i

pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy

organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie

najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej

wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona

Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim

publicznym koncie:

1. instastories z postem Organizatorów informującym o konkursie

2. umieści pod postem Organizatorów komentarz z odpowiedzią na Zadanie

Konkursowe

(dalej: Zadanie Konkursowe).

6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram

przez Uczestnika Konkursu dowolnej formę wyrazu twórczego, w szczególności jak:

opis/komentarz zgodny z regulaminem Instagram.

– zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod

adresem https://www.instagram.com/sela.herbals/ oraz https://www.instagram.com/

femiphysio/. komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: „W komentarzu pod

tym postem napisz o sposobach na dbanie o swój dobrostan”.

7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie

Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie

wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści

pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i

religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub

podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać

jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w

szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe

nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej

publikowana.

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą

wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie

Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony

Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do

nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym

wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i

informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwu

osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć

będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we

wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji

postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym

przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co

nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów

prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez

Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech)

Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe

najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a) Nagroda I – zestaw Power Nap, mieszanka ziołowa Chile out, olejek eteryczny

Mandarynka&jałowiec za łączną kwotę 176 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć

złotych),

b) Nagroda II – zestaw Power Nap, mieszanka ziołowa Chile out, olejek eteryczny

Mandarynka&jałowiec za łączną kwotę 176 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć

złotych),

c) Nagroda III – zestaw Power Nap, mieszanka ziołowa Chile out, olejek eteryczny

Mandarynka&jałowiec za łączną kwotę 176 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć

złotych).

4. cznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 14.11.2023r.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez

zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu

Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/sela.herbals/ oraz

https://www.instagram.com/femiphysio/ najpóźniej dnia 14.11.2023r.

7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości

prywatnej w serwisie Instagram.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w

ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres

sela.herbals@gmail.com informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w

szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu

korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych

w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa

wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody,

jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez

Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych

nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11.Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres

wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni

od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o

przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

12.Fundatorem Nagród jest Organizator.

13.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

14.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając

Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15.W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

16.Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

17.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę

pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z

organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Tytoniowa

7, 16-300 Augustów oraz na adres e-mail sela.herbals@gmail.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda

Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony

interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i

dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych

reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,

wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania

Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych,

adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego

zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż

przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma

prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail

sela.herbals@gmail.com.

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe,

podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i

podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności

jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem

„Reklamacja: Konkurs FemiPhysio&Sela na adres e-mail sela.herbals@gmail.com lub

adres korespondencyjny Organizatora Tytoniowa 7, 16-300 Augustów związanej z

przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu

Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz

adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem

poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa

Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2023 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i

zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn.

zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach

wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania

przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn

leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem

publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL https://selaherbals.

pl/regulamin/ oraz https://femiphysio.pl/regulamin/ i w siedzibie

Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego

załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem

Konkursu.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo

zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany,

przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest

Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z

odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o

dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z

przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
Strona https://www.sela-herbals.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.sela-herbals.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.sela-herbals.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://www.sela-herbals.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


DEFINICJE
FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://www.sela-herbals.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – Aneta Romanowska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą SELA Aneta Romanowska, adres siedziby: Tytoniowa 7, 16-300 Augustów, adres do doręczeń: Tytoniowa 7, 16-300 Augustów, NIP: 8461638791, REGON: 380130403, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sela.herbals@gmail.com, tel. 793282846.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.


RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
korzystanie z Formularza Kontaktowego,
korzystanie z Newslettera,
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sela.herbals@gmail.com
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sela.herbals@gmail.com
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.sela-herbals.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://www.sela-herbals.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.sela-herbals.pl/, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.sela-herbals.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.